About me

JDJA

Ahojte! Volám sa Jaroslav Dvorský, pochádzam z malého mesta na liptove, čiže stredného Slovenska. Ako už isto vidieť podľa tejto webovej stránky, áno, venujem sa foteniu. Fotografia ako spôsob vyjadrenia myšlienok, pocitov, a zachytenia tých najvzácnejších chvíľ v živote (ktorou je každá), ma fascinuje natoľko, že z voľného pobehovania s foťákom v ruke pred niekoľkými rokmi, sa táto aktivita, či spôsob života, stala jednou z mojich neodlúčiteľných súčastí každého dňa, a pomaly sa posúva na úroveň môjho povolania. Mojími najobľúbenejšími a tiež najčastejšie fotenými žánrami fotografie sú: krajina, portréty, a svadobná fotografia. Nuž, a aby toho nebolo málo, okrem fotografii sa venujem aj tvorbe webových stránok a grafickému dizajnu. Jednou z mojich prác je aj tento web. 

Verím že moja fotografická tvorba vás chytí za srdce, a ukáže vám môj pohľad na okolitý svet. 

ME

Hi! My name is Jaroslav Dvorský, I come from a small town on Liptov, or Central Slovakia. As you can see from this website, yes, photographer. Photography as a way of expressing the thoughts, feelings, and capturing of the most precious moments in life (which is each one of them) fascinates me so much that from free-running with the camera in hand a few years ago, this activity or way of life has once happened from my indispensable parts of every day life, and slowly moving to the level of my job. My most favorite and also most commonly taken photographic genres are: landscape, portraits, and wedding photography. Well, and besides photography I am also working with website development and graphic design. One of my work is also this site.

I believe my photographic work will catch you at heart and show you my view of the surrounding world. 

 
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich